Інструкції

Методика та засоби стандартизованого оцінювання

поточної навчальної діяльності та підсумкового модульного контролю

 

Методика проведення контрольних заходів

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми.

На кожному практичному занятті студент відповідає на 20 тестів за темою практичного заняття, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за чотирьохбальною системою. Вага кожної теми у межах одного модулю має бути однаковою.

Відмінно (“5”) – студент правильно відповів на 90-100 % тестів формату А. Правильно, чітко, лаконічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу і самостійної роботи. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Вільно читає результати аналізів, вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал, володіє методами обстеження хворого в обсязі, необхідному для діяльності лікаря. Виконав заплановану індивідуальну роботу.

Добре (“4”) – студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А. Правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Вміє вирішувати легкі і середньої складності ситуаційні задачі. Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.

Задовільно (“3”) – студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А. Неповно, за допомогою додаткових питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші задачі, володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження.

Незадовільно (“2”) – студент відповів на менше, ніж 50% тестів формату А. Не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

Оцінювання індивідуальної роботи студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожного модуля. Бали за індивідуальну роботу подвоюються та додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента.

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю (ПМК)

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені начальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 балів) із 120 (ця кількість балів ECTS дорівнює сумі традиційних оцінок “3”).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів, ця кількість балів ECTS дорівнює сумі традиційних оцінок «3»).

Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

I етап – письмова відповідь на тестові завдання формату А (бланковий або комп’ютерний тестовий контроль).

Студент відповідає на пакет тестів. Кожний пакет містить 30 тестів формату А з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модуля.

II етап – усна співбесіда з викладачем (контроль засвоєння практичних навичок, аналіз лабораторних/інструментальних методів діагностики, рішення ситуаційних задач з метою вміння провести диференційну діагностику та поставити попередній діагноз, тощо).

I етап

Оцінка за роботи з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою:

— 95 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»;

— 85 – 94%  правильних відповідей – оцінка «4»;

— 75 – 84%  правильних відповідей – оцінка «3»;

— менше 75%  правильних відповідей – оцінка «2»;

II етап

Перевірка практичних навичок.

Оцінка за другу частину ПМК виставляється за національною (4-х бальною) шкалою (розраховується як середнє арифметичне від суми балів за кожну відповідь на кількість винесених питань).

 Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль розраховується як середнє арифметичне від оцінок першої та другої частини.

Перескладання допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії за участю декана факультету. Оцінка другого перескладання є остаточною.

Від здачі ПМК звільняються студенти, у яких оцінка за поточну успішність становить — 4,9-5,0. У цих студентів оцінка за дисципліну дорівнює «5», а кількість балів — 200.