Увага!
До відома студентів 4-5 курсів медичного факультету. Перший день циклу з акушерства та гінекології — лекційний.

Історія
кафедри акушерства та гінекології
Донецького національного медичного університету МОЗ України

Для забезпечення охорони материнства і дитинства у державі, для вирішення питань підготовки висококваліфікованих спеціалістів акушерів-гінекологів, 1 жовтня 1933 року була відкрита кафедра акушерства і гінекології на базі акушерсько-гінекологічної клініки ім. К.Є. Ворошилова (ім. М.І. Калініна, ДОКТМО), яка стала однією з кафедр Сталінського медичного інституту, заснованого у 1930 році. Засновником кафедри і її керівником до 1948 року був доктор медичних наук, професор К.М. Жмакін.

Зі збільшенням кількості студентів розширився штат кафедри, — у 1938 навчальному році дисципліну викладали 6 асистентів і 1 доцент. Під керівництвом проф. К.М. Жмакіна впроваджувались в акушерську практику методи знеболювання пологів, вивчались питання лабораторних методів діагностики вагітності, септична інфекція, переливання крові. Видана монографія К.М. Жмакіна «Гінекологічна ендокринологія», опубліковано керівництво «Оперативне акушерство». К 1940 року на кафедрі була бібліотека з 2200 найменувань.

А потім сталася Велика Вітчизняна війна… В клініці розташовувався госпіталь, який у 1943 році окупанти спалили, загинула і бібліотека. Учасниками війни були співробітники кафедри: проф. К.М. Жмакін, проф. Я.М. Ландау, проф. В.А. Кузнєцов, проф. В.П. Карпушин, проф. В.П. Мірошніченко, проф. Е.В. Молжанінов, проф. Л.І. Тичінський, проф. Д.Ю. Мірович. доц. Я.Д. Зінковський, ас. А.Б. Сігалов, ас. А.А. Кельман, ас. Залевський, ас. Ю.І. Рудневський.

Кафедра відновила свою роботу у 1944 році. Результатом активних наукових досліджень в перші післявоєнні роки стали 2 кандидатські дисертації і 1 докторська. У 1948—1949 рр. завідувачем кафедри був доцент Я.М. Ландау. З вересня 1949 року по 1962 рік посаду завідувача кафедри акушерства і гінекології обіймав П.П. Сідоров. Наукові роботи того часу висвітлювали вплив професійних хвороб на жіночу репродуктивну систему. Під керівництвом П.П. Сидорова виконана 1 докторська і 11 кандидатських дисертацій, опубліковано 220 наукових праць.

У 1961—1964 роках відбулась реорганізація з формуванням трьох кафедр. Кафедру акушерства і гінекології № 1 з 1962 по 1989 роки очолював доктор медичних наук, професор Всеволод Петрович Мірошніченко. Він розвинув і удосконалив  науковий напрямок свого вчителя П.П. Сідорова у прогнозуванні, діагностиці і лікуванні акушерської і гінекологічної патології у жінок-робітниць промислових підприємств Донбасу. Під керівництвом В.П. Мірошніченко виконано і захищено 3 докторські і 22 кандидатські дисертації. В.П. Мірошніченко є співавтором енциклопедії «Здоровье матери и ребенка». З 1989 по 1996 роки і з 2000 по 2004 роки завідуючим кафедри був кандидат медичних наук, доцент С.І. Галалу. У клініці впроваджений вагінальний варіант екстирпації матки, екстраперітонеальний кесарів розтин.

У 1996—2000 роках кафедрою завідував М.С. Золотухін, який розвивав основні наукові напрямки своїх попередників. К 2000 року на кафедрі працював 1 професор, 14 доцентів, 12 асистентів. У цей час активно створювались тести контроля знань студентів 4-6 курсів, які впроваджувались у навчання у всіх вищих медичних учбових закладах України. У 2004 — 2014 роках кафедру акушерства і гінекології № 1 очолював доктор медичних наук, професор А.В. Чурілов, головним напрямком роботи якого були дослідження з проблем гнійної гінекології. Завідувачем кафедри акушерства і гінекології № 2 у 2004—2014 р. був доктор медичних наук, професор В.М. Астахов; на кафедрі навчались, також, студенти міжнародного факультету.

З часу заснування, на кафедрі акушерства і гінекології підготовлено 12 докторів і 51 кандидат медичних наук, видано 19 монографій, 12 патентів. Вихідці з кафедри стали  завідувачами кафедр акушерства і гінекології у рідному університеті та у вузах України, це професори В.П. Карпушин, Е.В. Молжанінов, Д.Ю. Мирович, В.О. Мітюков, Е.П. Гребенніков (Запорізький медичний університет), Л.І. Тичінський (Луганський медичний інститут), А.П. Голубєв (Полтавський медичний інститут), В.М. Астахов, О.В. Ольшевська (Донецький національний медичний університет).

З 2014 року університет починає жити за новою історією. У зв’язку з вимушеним переїздом університету до м. Лиман, сформована одна кафедра акушерства і гінекології, у яку увійшли представники різних кафедр. У 2014 році кафедра розташувалась на базі пологового будинку міської лікарні № 1 м. Краматорськ, зараз КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ». В даний час кафедра має бази у містах Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь. Завідувачем кафедри у 2014—2020 роках був доктор медичних наук, професор В.М. Астахов.

З листопада 2020 року кафедру акушерства і гінекології очолює О.В. Ольшевська — доктор медичних наук (2009р.), професор (2011р.). У 1986 році з відзнакою  закінчила Донецький державний медичний інститут. З 1991 року працює у рідній альма-матер – Донецькому національному медичному університеті на кафедрі акушерства та гінекології, де пройшла шлях від старшого лаборанта кафедри (1991—1995р.), асистента (1995—2004р.), доцента (2004—2010р.), професора (2010—2020р.) до завідуючої кафедрою. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Профілактика та лікування порушень лактації у жінок з залізодефіцитною анемією вагітних», у 2009 році —  докторську дисертацію «Прееклампсія у вагітних з хронічним пієлонефритом (патогенез, лікування та профілактика ускладнень). Наукова учениця д. мед. н., проф. В.П. Мірошніченко і член-кореспондента НАН і АМН України Г. К. Степанківської. Автор понад 300 наукових праць (в т.ч. у провідних наукових виданнях України і за кордоном), 4-х монографій, 9-ти навчальних посібників, з них «Цикл лекцій з гінекології» (2008р.), «Цикл лекцій з акушерства» (2010р.), «Гінекологія» (2011р.), «Фізіологічне акушерство» (2015р.; 2018р.), підручник «Гінекологія дитячого і підліткового віку» (2011р.), 7-ми методичних вказівок і рекомендацій для студентів, інтернів, лікарів. Учасниця понад 30 науково-практичних конференцій всеукраїнського, міжнародного рівнів. Заступник головного редактора збірника всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторічя» (з міжнародною участю), присвяченого у 2020 році 90-річчю Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М.Д. Довгялло. Член робочої групи по розробці нових клінічних протоколів з акушерської і гінекологічної допомоги. Член обласної клініко-експертної комісії з аналізу причин материнської і перинатальної смертності. Пріоритетні наукові напрямки – дослідження нейро-ендокринної регуляції в системі мати-плацента-плід у жінок з акушерською, гінекологічною, екстрагенітальною патологією; патологічне акушерство, гінекологія.

На кафедрі ефективно поєднують навчально-методичну роботу з науковою і клінічною діяльністю її співробітники —  5 докторів медичних наук, з них 3 професори, 4 доценти, 9 асистентів: зав. кафедрою д. мед. н., проф. Ольшевська О.В., д. мед. н., проф. Астахов В.М., д. мед. н., проф. Шелестова Л.П., д. мед. н., доц. Бутіна Л.І., к. мед. н., доц. Гусєв В.М., к. мед. н., доц. Ольшевський В.С., к. мед. н., ас. Ханча Ф.О., асистенти Шевченко Є.О., Живченко К.А., Кузякін О.О., сумісники – д. мед. н., с. н. с. Айзятулова Е. М., к. мед. н., доц. Айзятулова Д.Р., к. мед. н., ас. Жук В.Ю., асистенти Кулабухова О.С., Шудрікова Н.В., Гридасов Д.В., Ушуллу Л.Ф., лаборанти К.І. Шведова, В. Клебан.

Провідним напрямком работи кафедри є освітня діяльність. Колектив кафедри активно впроваджує в процес навчання сучасні її форми, дистанційне навчання для висококваліфікованої підготовки студентів, інтернів, лікарів-курсантів, для  забезпечення передових позицій університету у сфері вищої медичної освіти. У спеціально створеному на кафедрі класі студенти опановують практичними навичками з елементами стимуляційного навчання, що є необхідною складовою підготовки сучасного фахівця. На кафедрі діє студентський науковий гурток. Засідання гуртка проводяться на базі КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ», який має сучасне обладнання, УЗД-апарати і кардіотокографи для діагностики стану плода, і демонстрації студентам обстеження і лікування пацієнтів з акушерською і гінекологічною патологією. Гуртківці беруть участь у клінічному розборі хворих, присутні при пологах і операціях, готують доповіді по актуальним питанням акушерства і гінекології, які обговорюються на засіданнях гуртка. Творча молодь студентського наукового гуртка приймає активну участь у щорічному всеукраїнському науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених (з міжнародною участю) «Медицина ХХІ сторіччя» у рідній альма-матер, та у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях в інших медичних закладах вищої освіти України; неодноразово отримувала призові місця та нагородження дипломами за кращі доповіді.

Кафедра, в структурі університету, сприяє встановленню наукових зв’язків з медичними вищими навчальними закладами України і Європейських країн.

Одним з напрямків роботи кафедри є післядипломна освіта лікарів з урахуванням особистісних вузькопрофесійних пріоритетів.

Працівники кафедри працюють у спільній діяльності із закладами практичної охорони здоров'я, виконуючи лікувальну – консервативну і оперативну, консультативну роботу. Розробка і впровадження нових клінічних протоколів надання лікувальної допомоги згідно міжнародних стандартів дозволяє застосовувати нові методи діагностики, підвищувати ефективність лікувально-профілактичних заходів акушерської та гінекологічної патології.

Основні напрямки наукової і лікувальної діяльності кафедри:

 • вивчення стану репродуктивної системи у жінок різного віку, які мешкають на території донецького регіону, та особливості оптимізації у них адаптаційних процесів;
 • тактика ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок з акушерською та гінекологічною патологією;
 • профілактика ускладнень, тактика ведення, лікування, консервативне і оперативне родорозрішення вагітних з екстрагенітальною патологією, груп «високого ризику»  розвитку акушерських та перинатальних ускладнень;
 • питання прегравідарної підготовки жінок з перинатальними втратами в анамнезі;
 • вивчення факторів ризику розвитку ускладнень вагітності для матері та плода;
 • профілактика, діагностика, лікування, реабілітація порушень репродуктивного здоров’я інфекційного і ендокринного генезу;
 • корекція репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки;
 • оперативне лікування в гінекології;
 • профілактика, діагностика і лікування порушень менструального циклу, нейро-ендокринних синдромів (синдрому полікістозних яєчників, передменструального, посткастраційного, клімактеричного); питання замісної гормональної терапії; профілактика остеопорозу ;
 • профілактика, діагностика, лікування ендокринних порушень в  менопаузі;
 • індивідуальний підбір методів контрацепції.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано понад 150 наукових і педагогічних праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях, 2 монографії, підручники «Фізіологічне акушерство», «Патологічне акушерство», понад 40 найменувань навчально-методичної літератури. Наукові і практичні здобутки і напрацювання співробітників представлено більш, ніж на 60-ти всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах; участь у таких сприяє професійному вдосконаленню.

Співпрацівники кафедри мають достатній науково-дослідний та клінічний потенціали для вирішення пріоритетних питань акушерства і гінекології.

Разом із завідуючою кафедрою, доктором медичних наук, професором Оленою Василівною Ольшевською співробітниками кафедри акушерства та гінекології підтримується ідеологія університету — «висока якість освіти, підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, професіоналізм, імідж університету».

Ольшевська Олена Василівна

завідуюча кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

м. Краматорськ
1. Ольшевська Олена Василівна – завідуюча кафедрою, д. мед. н., професор
2. Астахов Володимир Михайлович – професор кафедри, д. мед. н., професор
3. Айзятулова Ельміра Максутівна — професор кафедри, д. мед. н., старший
науковий співробітник
4. Ольшевський Василь Сергійович – доцент кафедри, к. мед. н., доцент
4. Гусєв Вячеслав Михайлович – доцент кафедри, к. мед. н., доцент
5. Айзятулова Дінара Рушанівна — доцент кафедри , к. мед. н.
7. Жук Вадим Юрійович – асистент, к. мед. н.
8. Шевченко Євген Олександрович – асистент
9. Живченко Ксенія Альбертівна – асистент
10. Кузякін Олександр Олександрович – асистент
11. Гридасов Дмитро Володимирович – асистент
12. Кулабухова Оксана Сергіївна – асистент
13.Шудрікова Наталя Володимирівна — асистент

м. Маріуполь
1. Шелестова Лариса Петрівна – професор кафедри, д. мед. н., професор
2. Бутіна Людмила Іванівна – доцент кафедри, д. мед. н., доцент
3. Ханча Федір Олександрович – ассистент, к. мед. н.
4. Ушуллу Лідія Федорівна — асистент

Контактні телефони викладачів, відповідальних за проведення занять:
КНП «ОПЦ м. Краматорськ»:

 • Гусєв Вячеслав Михайлович (0508643809) – відповідальний за навчально-
  методичну роботу з дисципліни «Акушерство та гінекологія» для проведення занять зі
  студентами 4-6 курсів медичного — та 4 курсу стоматологічного факультетів.
 • Ольшевський Василь Сергійович (0502825847) – відповідальний за роботу, що
  підпорядковується факультету інтернатури і післядипломної освіти – заняття інтернів,
  проведення курсів тематичного удосконалення для лікарів-курсантів.

КНП МТМО «Здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь:

 • Шелестова Лариса Петрівна (0508614504) – відповідальна за проведення занять з
  дисципліни «Акушерство та гінекологія» зі студентами 4-6 курсів медичного факультету,
  інтернами, лікарями-курсантами курсів тематичного удосконалення в м. Маріуполь.
 • Бутіна Людмила Іванівна (0502472488) – відповідальна за навчально-методичну
  роботу з дисципліни «Акушерство та гінекологія» для проведення занять зі студентами
  4-6 курсів медичного факультету, інтернами в м. Маріуполь.

 

База кафедри:

КНП ОПЦ м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17-П.

 

КНП МТМО «Здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, проспект Миру,80.

 

Навчально-методична робота

 На кафедрі акушерства та гінекології викладаються наступні дисципліни:

 • Акушерство та гінекологія (4-6 курси медичного факультету);
 • Акушерство ( 4 курс стоматологічного факультету)
 • Первинна спеціалізація «Акушерство і гінекологія» для лікарів-інтернів
 • Невідкладні стани в акушерстві та гінекології для лікарів-інтернів суміжних спеціальностей

Курси тематичного удосконалення для слухачів:

 • ТУ «Актуальні питання планування сім’ї»
 • ТУ «Вагітність і екстрагенітальна патологія»
 • ТУ «Захворювання шийки матки»
 • ТУ «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології»
 • ТУ «Оперативне акушерство і гінекологія»

 Курси тематичного удосконалення для спеціалістів середньої медичної освіти:

 • ТУ «Актуальні питання акушерства та гінекології у сестринстві»